Facebook | APEC 2021 (external link)  

LinkedIn | APEC 2021 (external link)

LinkedIn | Andrea Smith, APEC 2021 Deputy Secretary (external link)

Twitter | @andreamfat | Andrea Smith, APEC 2021 Deputy Secretary (external link)

Twitter | @apec2021NZ | Official APEC 2021 handle (external link)