Main contact

Physical address

Suite 3006, TaiKoo Hui Tower 1, 385 Tianhe Road
Guangzhou Tianhe District 510620
Guangdong

Tel | +86 20 893 19600

Fax | +86 20 893 19610

Email | guangzhou.enquiries@mft.net.nz

Office hours | Mon - Fri 0830 - 1700 hrs